کتراک

کتراک  با نام انگلیسی Dexpan جزء ابزار معدن و تخریب  است و از  مواد شیمیایی ای تهییه شده  که موجب تخریب بتن و سنگ می شود .

برای دیدن  روش استفاده از کتراک  کلیک نمایید.

برای دیدن  ویدیو  استفاده از کتراک کلیک کنید.

کتراک

کتراک  با نام انگلیسی Dexpan جزء ابزار معدن و تخریب  است و از  مواد شیمیایی ای تهییه شده  که موجب تخریب بتن و سنگ می شود .

برای دیدن  روش استفاده از کتراک  کلیک نمایید.

برای دیدن  ویدیو  استفاده از کتراک کلیک کنید.