دمنده-مکنده

دمنده-مکنده  ابزاری برقی است که هوا را با فشار زیاد به نقطه مورد نظر هدایت می کند تا گرد غبار را پاک کند و بیشتر برای نظافت کیس های کامپیوتر استفاده می شود.

دمنده-مکنده

دمنده-مکنده  ابزاری برقی است که هوا را با فشار زیاد به نقطه مورد نظر هدایت می کند تا گرد غبار را پاک کند و بیشتر برای نظافت کیس های کامپیوتر استفاده می شود.

دمنده-مکنده

Showing 1–12 of 13 results