میخکوب بادی

میخکوب بادی یا nail gun  ابزاری بادی است که برای قراردادن میخ در چوب از آن  استفاده می شود .

 

میخکوب بادی

میخکوب بادی یا nail gun  ابزاری بادی است که برای قراردادن میخ در چوب از آن  استفاده می شود .