پیچ گوشتی

پیچ گوشتی یا screwdriver  ابزاری دستی است که برای بازو بسته کردن انواع پیچ ها از آن استفاده می شود.

هنگام کار کردن با این ابزار مطمئن شوید که سر آن باید بر روی شیار پیچ قرار گیرد.

انواع پیچ گوشتی

پیچ گوشتی

پیچ گوشتی یا screwdriver  ابزاری دستی است که برای بازو بسته کردن انواع پیچ ها از آن استفاده می شود. هنگام کار کردن با این ابزار مطمئن شوید که سر آن باید بر روی شیار پیچ قرار گیرد.

انواع پیچ گوشتی

  • دو سو
  • چهار سو
  • ستاره ای
  • خوشیدی
  • سه پر