ابزار بادی متفرقه

انواع ابزار بادی  شامل  ابزار بادی  است که با نیروی هوای متراکم کار می کنند.

مانند کوپلینگ باد،پمپ باد فندکی ، گازوئیل پاش،شلنگ فنری باد،درجه باد  ….. می باشد.

ابزار بادی متفرقه

انواع ابزار بادی  شامل  ابزار بادی  است که با نیروی هوای متراکم کار می کنند. مانند کوپلینگ باد،پمپ باد فندکی ، گازوئیل پاش،شلنگ فنری باد،درجه باد  ..... می باشد.