اره و کمان اره

اره و کمان اره  ابزاری دستی است که برای بریدن اجسام مختلف از آن استفاده می شود.

اره و کمان اره

اره و کمان اره  ابزاری دستی است که برای بریدن اجسام مختلف از آن استفاده می شود.