تراز بنایی

تراز بنایی یا تراز دستی bubble level ابزار اندازه گیری است که با استفاده از مایع سیال درون آن میزان صاف بودن سطح زمین یا دیوار را نشان میدهد.فروشگاه ایران ابزار انواع تراز را به مشتریان خود عرضه می دارد.

تراز بنایی

تراز بنایی یا تراز دستی bubble level ابزار اندازه گیری است که با استفاده از مایع سیال درون آن میزان صاف بودن سطح زمین یا دیوار را نشان میدهد.فروشگاه ایران ابزار انواع تراز را به مشتریان خود عرضه می دارد.