ماله موتوری

ماله موتوری یا ماله پروانه ای یا ماله برقی یا ماله هلکوپتری ابزاری موتوری است که برای صاف کردن بتن استفاده می شود.

نوع دستی آن را کاربر با راه رفتن در کنار دستگاه هدایت می کند.

 

 

کاربرد

ماله موتوری

ماله موتوری یا ماله پروانه ای یا ماله برقی یا ماله هلکوپتری ابزاری موتوری است که برای صاف کردن بتن استفاده می شود. نوع دستی آن را کاربر با راه رفتن در کنار دستگاه هدایت می کند.     کاربرد
  • صاف کردن و یکنواخت کردن  سطح بتن
  • ممانعت از بروز  ترک در بتن
  • کف ساری