ماله موتوری

ماله موتوری یا ماله پروانه ای یا ماله برقی یا ماله هلکوپتری ابزاری موتوری است که برای صاف کردن بتن استفاده می شود.

ماله موتوری

ماله موتوری یا ماله پروانه ای یا ماله برقی یا ماله هلکوپتری ابزاری موتوری است که برای صاف کردن بتن استفاده می شود.