پمپ باد

پمپ باد , پمپ هوا, کمپرسور باد , کمپرسور هوا  ابزاری بادی است که وظیفه متراکم سازی و تخلیه هوا را بر عهده دارد .

پمپ باد

پمپ باد , پمپ هوا, کمپرسور باد , کمپرسور هوا  ابزاری بادی است که وظیفه متراکم سازی و تخلیه هوا را بر عهده دارد .