چکش و پتک

چکش و پتک hammer ابزاری دستی است که برای ضربه زدن به اجسام مختلف از جمله میخ و قلم  استفاده می شود.

این ابزار  را براساس جنس سر و طول دسته آنها دسته بندی می کنند.

سر این ابزار معمولا از جنس فولاد و مقاوم و مستحکم است .

دسته آن معمولا از جنس چوب است.

انواع چکش

پتک

نوعی چکش است که سر آن صاف است و دسته آن بلندتر است و نیروی بیشتری به سطح وارد می کند و از آن برای تخریب استفاده می شود.

چکش و پتک

چکش و پتک hammer ابزاری دستی است که برای ضربه زدن به اجسام مختلف از جمله میخ و قلم  استفاده می شود. این ابزار  را براساس جنس سر و طول دسته آنها دسته بندی می کنند. سر این ابزار معمولا از جنس فولاد و مقاوم و مستحکم است . دسته آن معمولا از جنس چوب است.

انواع چکش

  •  مهندسی
  •  سر گرد
  •  آجر
  • برق کاری
  •  پونز
  •  نرم

پتک

نوعی چکش است که سر آن صاف است و دسته آن بلندتر است و نیروی بیشتری به سطح وارد می کند و از آن برای تخریب استفاده می شود.