چکش و پتک

چکش و پتک hammer ابزاری دستی است که برای ضربه زدن به اجسام مختلف از جمله میخ و قلم  استفاده می شود.

پتک

نوعی چکش است که سر آن صاف است و دسته آن بلندتر است و نیروی بیشتری به سطح وارد می کند و از آن برای تخریب استفاده می شود.

چکش و پتک

چکش و پتک hammer ابزاری دستی است که برای ضربه زدن به اجسام مختلف از جمله میخ و قلم  استفاده می شود.

پتک

نوعی چکش است که سر آن صاف است و دسته آن بلندتر است و نیروی بیشتری به سطح وارد می کند و از آن برای تخریب استفاده می شود.