منگنه کوب بادی

منگنه کوب بادی  یا منگنه زن یا staple gun air  ابزاری بادی است که برای اتصال دو قطعه چوبی یا چرمی یا پارچه ای استفاده می شود.

منگنه کوب بادی

منگنه کوب بادی  یا منگنه زن یا staple gun air  ابزاری بادی است که برای اتصال دو قطعه چوبی یا چرمی یا پارچه ای استفاده می شود.