قیچی

قیچی لوله بر  pipe cutter  ابزاری دستی است که برای بریدن لوله از آن استفاده می شود.

برای بریدن انواع لوله pvc, uvc و پلی اتیلن از آن استفاده می شود.

قیچی

قیچی لوله بر  pipe cutter  ابزاری دستی است که برای بریدن لوله از آن استفاده می شود. برای بریدن انواع لوله pvc, uvc و پلی اتیلن از آن استفاده می شود.