بادپاش

بادپاش یا  air blower gun ابزاری بادی است که با استفاده از باد کمپرسور باد و شلنگ مربوطه باد را با فشار دلخواه به بیرون هدایت میکند.

استفاده این ابزار برای بادگرفتن قفسه ها و …. جهت تمیز کاری و یا باد گرفتن درون لوله آب می باشد.

بادپاش

بادپاش یا  air blower gun ابزاری بادی است که با استفاده از باد کمپرسور باد و شلنگ مربوطه باد را با فشار دلخواه به بیرون هدایت میکند. استفاده این ابزار برای بادگرفتن قفسه ها و .... جهت تمیز کاری و یا باد گرفتن درون لوله آب می باشد.