انواع جک و جرثقیل

انواع جک و جرثقیل و تیفور(تیفور) و ترولی trolley ابزاری دستی هستند که برای جابه جایی اجسام  از آنها استفاده می شود.

پولیقت از یک طناب و تسمه و زنجیر ساخته شده است.

اندازه آن کوچک است که آن را  مناسب برای  حمل کرده است.

ترولی چرخ دستی ای است که برای حمل از آن استفاده می شود.

 

انواع جک و جرثقیل

انواع جک و جرثقیل و تیفور(تیفور) و ترولی trolley ابزاری دستی هستند که برای جابه جایی اجسام  از آنها استفاده می شود. پولیقت از یک طناب و تسمه و زنجیر ساخته شده است. اندازه آن کوچک است که آن را  مناسب برای  حمل کرده است. ترولی چرخ دستی ای است که برای حمل از آن استفاده می شود.