انواع جک و جرثقیل

انواع جک و جرثقیل و تیفور(تیفور) و ترولی trolley ابزاری دستی هستند که برای جابه جایی اجسام  از آنها استفاده می شود.

انواع جک و جرثقیل

انواع جک و جرثقیل و تیفور(تیفور) و ترولی trolley ابزاری دستی هستند که برای جابه جایی اجسام  از آنها استفاده می شود.