پولیفت و ترولی

جرثقیل دستی پولیفت polift یا تیفور(تیفور) و ترولی trolley ابزاری دستی هستند که برای جابه جایی اجسام  از آنها استفاده می شود.

پولیقت از یک طناب و تسمه و زنجیر ساخته شده است.

اندازه آن کوچک است که آن را  مناسب برای  حمل کرده است.

ترولی چرخ دستی ای است که برای حمل از آن استفاده می شود.

 

 

 

پولیفت و ترولی

جرثقیل دستی پولیفت polift یا تیفور(تیفور) و ترولی trolley ابزاری دستی هستند که برای جابه جایی اجسام  از آنها استفاده می شود. پولیقت از یک طناب و تسمه و زنجیر ساخته شده است. اندازه آن کوچک است که آن را  مناسب برای  حمل کرده است. ترولی چرخ دستی ای است که برای حمل از آن استفاده می شود.