انواع آچار

انواع آچار یا (wrench ( spanner ابزاری دستی است که بستن انواع پیچ و مهره استفاده می شود.آنها از کروم و وانادیوم ساخته می شوند که از خوردگی و زنگ زدگی آنها جلوگیری می کند.

انواع آچار

انواع آچار

انواع آچار یا (wrench ( spanner ابزاری دستی است که بستن انواع پیچ و مهره استفاده می شود.آنها از کروم و وانادیوم ساخته می شوند که از خوردگی و زنگ زدگی آنها جلوگیری می کند.

انواع آچار

 • آچار شلاقی یا لوله گیر
 • آچار فرانسه
 • اچار دو سر تخت
 • آچار دو سر رینگی
 • آچار یک سر تخت و یک سر رینگی
 • آچار آلن
 • آچار بکس
 • آچار خطی
 • آچار جغجغه
 • آچار ترک یا گشتاور
 • آچار دندانه ای
 • آچار طبلی
 • آچار شمعی
 • آچار آتشفشانی
 • آچار چرخ
 • آچار کلاغی
 • آچار مهره
 • آچار اسپوک
 • آچار فشاری