شیار زن

شیار زن ابزاری برقی است که برای ایجاد شیار در دیوار استفاده می شود.

 

شیار زن

شیار زن ابزاری برقی است که برای ایجاد شیار در دیوار استفاده می شود.  

شیار زن

Showing all 10 results