ست بکس و آچار بکس

جعبه بکس و آچار بکس یا آچار جغجغه ای ابزاری دستی است که برای باز کردن پیچ هایی که  نیاز به اعمال نیروی زیادی دارند و دسترسی به آنها برای دیگر آچارها دشوار است, استفاده می شود.

فروشگاه ایران ابزار انواع جعبه بکس را برای مشتریان خود عرضه می دارد.

ست بکس و آچار بکس

جعبه بکس و آچار بکس یا آچار جغجغه ای ابزاری دستی است که برای باز کردن پیچ هایی که  نیاز به اعمال نیروی زیادی دارند و دسترسی به آنها برای دیگر آچارها دشوار است, استفاده می شود. فروشگاه ایران ابزار انواع جعبه بکس را برای مشتریان خود عرضه می دارد.

انواع بکس و جعبه بکس

Showing 1–12 of 40 results