ابزار موتوری

ابزار موتوری توسط مجموعه ایران ابزار آماده عرضه گردیده است.

ابزار موتوری

ابزار موتوری توسط مجموعه ایران ابزار آماده عرضه گردیده است.
  • کمپکتور compactor وسیله است برای فشرده سازی خاک که در ساختمان سازی و جاده سازی استفاده می شود.کمپکتور این فروشگاه  ۹۰ کیلو گرم وزن دارد  با قدرت ضربه اسمی ۱۵۰۰ کیلو گرم  و سوخت آن   بنزین می باشد.
  • ماله موتوری motor trowel ابزاری است که از آن برای مسطح کردن سطوح بتی استفاده می شود.