کمپکتور

کمپکتور یا زمین کوب  ابزاری موتوری است که برای فشرده کردن مصالح و خاک و پی سازی و پی ریزی  در ساختمان سازی و جاده سازی استفاده می شود.

برای اجاره کمپکتور کلیک کنید.

کمپکتور

کمپکتور یا زمین کوب  ابزاری موتوری است که برای فشرده کردن مصالح و خاک و پی سازی و پی ریزی  در ساختمان سازی و جاده سازی استفاده می شود. برای اجاره کمپکتور کلیک کنید.