دستکش ایمنی

دستکش ایمنی  ابزاری ایمنی است که  برای محافظت از دست ها هنگام کار استفاده می شود و از بریدگی و تماس  دست با مواد شیمیایی جلوگیری می کند.

دستکش ایمنی

دستکش ایمنی  ابزاری ایمنی است که  برای محافظت از دست ها هنگام کار استفاده می شود و از بریدگی و تماس  دست با مواد شیمیایی جلوگیری می کند.