عینک ایمنی

عینک ایمنی ابزاری ایمنی است که هنگام کار برای محافظت از چشم ها استفاده می شود.

استفاده از این ابزار هم مانند دستکش و کلاه و  ماسک الزامی است.مخصوصا هنگام

عینک ایمنی

عینک ایمنی ابزاری ایمنی است که هنگام کار برای محافظت از چشم ها استفاده می شود. استفاده از این ابزار هم مانند دستکش و کلاه و  ماسک الزامی است.مخصوصا هنگام
  • فرزکاری
  • کار با چکش تخریب
  • نجاری