چکش بادی

چکش بادی یا پیکور بادی یا دژبر بادیpneumatic hammerجزء ابزار معدن و تخریب  است که برای تخریب در معادن استفاده می شود.

چکش های بادی بر اساس وزن دسته بندی می شوند.

ایران ابزار انواع چکش های بادی و دژبر و چکش های گردان بادی را آماده برای فروش دارد.

چکش بادی

چکش بادی یا پیکور بادی یا دژبر بادیpneumatic hammerجزء ابزار معدن و تخریب  است که برای تخریب در معادن استفاده می شود. چکش های بادی بر اساس وزن دسته بندی می شوند. ایران ابزار انواع چکش های بادی و دژبر و چکش های گردان بادی را آماده برای فروش دارد.
  • چکش بادی6 کیلویی
  • چکش بادی 7کیلویی
  • چکش بادی 9کیلویی
  • چکش بادی 40کیلویی