تبر و تبرچه

تبر و تبرچه  ابزاری دستی هستند که برای قطع کریدن چوب از آن استفاده می شود.

این ابزار از سر آهنی و دسته چوبی ساخته شده است.

کاربرد آن در نجاری و باغبانی است.

فروشگاه ایران ابزار انواع تبر در برنهای زیر را عرضه می دارد.

ایران پتک

تبر و تبرچه

تبر و تبرچه  ابزاری دستی هستند که برای قطع کریدن چوب از آن استفاده می شود. این ابزار از سر آهنی و دسته چوبی ساخته شده است. کاربرد آن در نجاری و باغبانی است. فروشگاه ایران ابزار انواع تبر در برنهای زیر را عرضه می دارد. ایران پتک