مته

مته ابزاریست  برای ایجاد سوراخ در سطوح مختلف.

ایران ابزار مته های رونیکس و … را آماده برای عرضه به مشتریان نموده است.

مته

مته ابزاریست  برای ایجاد سوراخ در سطوح مختلف. ایران ابزار مته های رونیکس و ... را آماده برای عرضه به مشتریان نموده است.