ترکمتر

ترکمتر (torque wrench) یا آچار ترک رنچ یا گشتاور سنج  ابزاری دستی است که میزان گشتاور اعمال شده روی پیچ و مهره را کنترل می کند.

برای اتصال دو قطعه از پیچ استفاده می شود.

برای اعمال گشتاور مناسب به پیچ از ترکمتر استفاده می شود  .اعمال گشتاور بیشتر ممکن است موجب آسیب پیچ شود.

فروشگاه ایران ابزار انواع آچار ترکمتر را  در برنهای زیر عرضه می دارد.

آکرافت

ترکمتر

ترکمتر (torque wrench) یا آچار ترک رنچ یا گشتاور سنج  ابزاری دستی است که میزان گشتاور اعمال شده روی پیچ و مهره را کنترل می کند. برای اتصال دو قطعه از پیچ استفاده می شود. برای اعمال گشتاور مناسب به پیچ از ترکمتر استفاده می شود  .اعمال گشتاور بیشتر ممکن است موجب آسیب پیچ شود. فروشگاه ایران ابزار انواع آچار ترکمتر را  در برنهای زیر عرضه می دارد. آکرافت