انبر آرماتور بند و قیچی مفتول بر

قیچی مفتول بر  و انبر آرماتور بند  ابزاری دستی هستند که  برای بریدن صفحات فلزی با ضخامت بالا از آنها استفاده می شود.

هرچه دسته قیچی بلندتر باشد نیروی آن بیشتر است.

فروشگاه ایران ابزار این ابزار را در برندهای رئنیس و ایران پتک را عرضه می دارد.

کاربرد

انبر آرماتور بند و قیچی مفتول بر

قیچی مفتول بر  و انبر آرماتور بند  ابزاری دستی هستند که  برای بریدن صفحات فلزی با ضخامت بالا از آنها استفاده می شود. هرچه دسته قیچی بلندتر باشد نیروی آن بیشتر است. فروشگاه ایران ابزار این ابزار را در برندهای رئنیس و ایران پتک را عرضه می دارد.

کاربرد

  • بردین قفل و زنجیر
  • بریدن میلگرد