گیره ها و سندان ها

سندان ابزاری دستی است که از سطحی صاف ساخته شده که اجسام مختلف را روی آن با پتک می کوبند.

فروشگاه ایران ابزار انواع سندان های زیر را عرضه می دارد.

گیره ها و سندان ها

سندان ابزاری دستی است که از سطحی صاف ساخته شده که اجسام مختلف را روی آن با پتک می کوبند. فروشگاه ایران ابزار انواع سندان های زیر را عرضه می دارد.
  •  آهنگری
  •  ظریف کاری
  • گیره رومیزی