اجاره سایر ابزار های موتوری مانند کاتر, کمپکتور، ماله موتوری ,ویبره بنزینی  توسط فروشگاه ایران ابزار فراهم شده است.

اجاره سایر ابزار های موتوری مانند کاتر, کمپکتور، ماله موتوری ,ویبره بنزینی  توسط فروشگاه ایران ابزار فراهم شده است.