اجاره پمپ باد یا کمپرسور باد : این ابزار وسیله ایست که با استفاده از برق و دینام شروع به چرخش نموده و با حرکت پیستون درون دینام ،تولید باد نموده و درون مخزن کمپرسور ذخیره می نماید.

اجاره پمپ باد یا کمپرسور باد : این ابزار وسیله ایست که با استفاده از برق و دینام شروع به چرخش نموده و با حرکت پیستون درون دینام ،تولید باد نموده و درون مخزن کمپرسور ذخیره می نماید.