اجاره بکس بادی، بکس بادی وسیله ایست که با استفاده از باد پمپ باد میتواند پیچ یا مهره های مختلف را با سرعت و قدرت مناسب باز یا بسته نماید.

اجاره بکس بادی، بکس بادی وسیله ایست که با استفاده از باد پمپ باد میتواند پیچ یا مهره های مختلف را با سرعت و قدرت مناسب باز یا بسته نماید.