اجاره ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گیری  به مجموعه ای از ابزارآلات گویند که جهت اندازه گیری مسافت یا …. مورد استفاده قرار گیرد.

اجاره ابزار اندازه گیری ابزار اندازه گیری  به مجموعه ای از ابزارآلات گویند که جهت اندازه گیری مسافت یا .... مورد استفاده قرار گیرد.