اجاره ابزار نجاری

اجاره ابزار برقی نجاری از قبیل اره فارسی بر،گردبر و عمودبر توسط مجموعه ایران ابزار تحت شرایط زیر امکان پذیر است.

 

اجاره ابزار نجاری

اجاره ابزار برقی نجاری از قبیل اره فارسی بر،گردبر و عمودبر توسط مجموعه ایران ابزار تحت شرایط زیر امکان پذیر است.